©2014-2019, TỈNH ỦY NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 55 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849308 Fax: (0228) 3840496.